JAV LB Niujorko apygarda

Niujorko apygarda, JAV Lietuvių Bendruomenės (JAV LB) administracinis vienetas, atstovaujantis Niujorko valstijoje veikiančioms apylinkėms – smulkesniems bendruomenės administraciniams vienetams. Šiuo metu Niujorko valstijoje veikia 4 apylinkės:

Apygarda taip pat atstovauja lietuviams ir jų šeimoms, gyvenančioms Niujorko valstijos vietovėse, kur apylinkės nėra įsteigtos.

Niujorko apygarda atsakinga už apylinkių veiklos koordinavimą, bendrų, visos apygardos mastu aktualių klausimų sprendimą ir Niujorko Lietuvių Bendruomenės interesų atstovavimą Niujorko valstijos mastu bei ryšiuose su Lietuva. Ji taip pat įgyvendina atskirus projektus, kurių nepadengia apylinkių veikla. Pavyzdžiui, ši interneto svetainė yra vienas iš Niujorko apygardos įgyvendinamų projektų.

Niujorko apygardos vykdomoji valdžia – valdyba. Ji renkama trejiems metams apygardos metinio suvažiavimo metu. Apie tai apygardos valdyba bendruomenės narius informuoja šios interneto svetainės renginių sąraše bent 10 dienų prieš suvažiavimą. Artimiausi apygardos valdybos rinkimai vyks 2018 metais.

Apygardos valdybą sudaro pirmininkas, sekretorius, iždininkas ir kiti nariai, tačiau įvairių apygardos projektų įgyvendinimui pagal poreikį įsteigiamos ir kitos pareigybės. Apygardoje taip pat veikia savanorių komanda, į kurią įsijungti galima bet kuriuo metu. Apie tai, kaip gali tapti apygardos valdybos nariu arba savanoriu, skaityk skiltyje „Dalyvauk veikloje!

JAV LB Niujorko apygardos 2015 - 2018 m. kadencijos valdybos nariai yra:

Laima Šileikytė-Hood apygardos valdybai nepriklauso, bet apygardos posėdžiuose dalyvauja patarėjos teisėmis.

Su Niujorko apygarda galite susisiekti rašydami laiškus adresu apygarda@nylithuanian.org.