JAV LB Rochester apylinkė

2014 m. balandžio 27 d. įvyko metinis Rochester apylinkės susirinkimas. Jo metu buvo išrinkta nauja valdyba:

Apylinkės valdybai taip pat talkininkauja Rimas Česonis bei Vidas Tamošiūnas.

Su Rochester apylinkės valdyba galite susisiekti, rašydami laiškus adresu rochester@nylithuanian.org.