LIETUVOS LAISVĖS GYNĖJŲ DIENOS MINĖJIMAS NIUJORKE

Pradžia: Sau 14, 2018 10:00 a.m. | Pabaiga: Sau 14, 2018 3:00 p.m.

Adresas: Švč. Mergelės Marijos Apreiškimo bažnyčia (Church of the Annunciation of the Blessed Virgin Mary), 259 N 5th Street, Brooklyn, NY 11211, US

Organizatorius: Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Niujorke, Apreiškimo parapijos organizacinis komitetas

El. paštas: lithny@aol.com

2018 M. SAUSIO 14 D., 10:00 VAL. RYTOLIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIS KONSULATAS NIUJORKE IR APREIŠKIMO PARAPIJA KVIEČIA VISUS DALYVAUTIKILMINGOSE MIŠIOSE IR MINĖJIME PAGERBIANT ŽUVUSIUOSIUSLIETUVOS LAISVĘ 1991 SAUSIO 13 D.

DĖMESIO: DĖL DABAR VYKSTANČIO APREIŠKIMO BAŽNYČIOS VIDINIO REMONTO, SAUSIO 14 D. (10 VAL. RYTO) ŠV. MIŠIOS BUS ATNAŠAUJAMOS APREIŠKIMO PARAPIJOS SALĖJE (70 HAVEMEYER STREET, BROOKLYN, NY 11211).

Per Šv. Mišias bus nešamos žvakės ir paveikslai su žuvusiųjų už Lietuvos laisvę vardais, kurie bus pagarbiai padėti priešais Šv. Altorių.

Po pamaldų, kviečiame visus į parapijos salę dalyvauti minėjime. Pagrindinis prelegentas, LR Generalinis konsulas Niujorke, Julius Pranevičius, pasidalins mintimis apie skaudžius sausio 13d. įvykius.

Po vaišių, bus rodomas režisieriaus Vytauto V. Landsbergio filmas „Antra karta nuo sausio“. Tai meninis filmas apie įvykius 1991 metais per sausio 13 dieną Lietuvoje ir ypatingai Vilniuje (filmas rodo kaip sausio 13-ąją mato dabartiniai Lietuvos moksleiviai).

Apreiškimo parapijos salės adresas: 70 Havemeyer Street, Brooklyn, NY 11211 (kampas tarp Metropolitan Avenue ir North 5th Street, prie L ir G traukinių Lorimer Street ir Metropolitan Avenue metro stoties).

Apreiškimo parapijos interneto svetainės adresas: http://www.nyapreiskimo.com

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Lithuania’s Defenders of Freedom Day in New York

JANUARY 14, 2018 (10 AM) – THE LITHUANIAN CONSULATE GENERAL IN NEW YORK AND ANNUNCIATION PARISH INVITE YOU TO A SPECIAL MASS AND A COMMEMORATION IN HONOR OF THOSE WHO PERISHED WHILE DEFENDING LITHUANIA’S FREEDOM ON JANUARY 13, 1991.

PLEASE NOTE: DUE TO THE CURRENT RENOVATION OF THE INTERIOR OF ANNUNCIATION CHURCH, THE MASS ON JANUARY 14th (10 AM) WILL BE HELD IN THE ANNUNCIATION PARISH HALL (70 HAVEMEYER STREET, BROOKLYN, NY 11211).

During the commemorative Mass, a procession will carry candles and photographs with the names of those who perished while defending Lithuania’s freedom and these will be placed next to the holy altar.

Following the Mass, we invite everyone to remain in the parish hall for a memorial program. Our guest speaker, the Republic of Lithuania’s Consul General in New York, Julius Pranevičius, will share his thoughts about the tragic events of January 13, 1991.

Following a light lunch, we will present a film by director Vytautas V. Landsbergis titled “The Second Generation After January”. This film portrays the events of January 13, 1991 in Lithuania and particularly in Vilnius (the film includes reactions of current students in Lithuania to the 1991 events).

Annunciation parish hall address: 70 Havemeyer Street, Brooklyn, NY 11211 (corner of Metropolitan Avenue and North 5th Street, near the L and G subways at the Lorimer Street and Metropolitan Avenue subway station).

Annunciation parish website: http://www.nyapreiskimo.com

Atgal į renginių sąrašą