Lietuvos valstybės atkūrimo 100 metų jubiliejus-Šv. mišios Niujorke

Pradžia: Vas 18, 2018 10:00 a.m. | Pabaiga: Vas 18, 2018 3:00 p.m.

Adresas: Švč. Mergelės Marijos Apreiškimo bažnyčia (Church of the Annunciation of the Blessed Virgin Mary), 70 Havemeyer Street, Brooklyn, NY 11211, US

Organizatorius: Apreiškimo parapijos organizacinis komitetas

El. paštas: lithny@aol.com

2018 M. VASARIO 18 D., 10:00 VAL. RYTO – APREIŠKIMO PARAPIJA KVIEČIA VISUS DALYVAUTI YPATINGOSE MIŠIOSE IR MINĖJIME ŠVĘSTI 100 METŲ LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO JUBILIEJŲ.

DĖMESIO: DĖL DABAR VYKSTANČIO APREIŠKIMO BAŽNYČIOS VIDINIO REMONTO, VASARIO 18 D. (10 VAL. RYTO) ŠV. MIŠIOS BUS ATNAŠAUJAMOS APREIŠKIMO PARAPIJOS SALĖJE (70 HAVEMEYER STREET, BROOKLYN, NY 11211).

ŠVENČIANT 100 METŲ LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO JUBILIEJŲ, SEKMADIENĮ VASARIO 18 D. APREIŠKIMO PARAPIJOJE BUS ATNAŠAUJAMOS YPATINGOS ŠV. MIŠIOS UŽ LIETUVĄ. LR GENERALINIS KONSULAS JULIUS PRANEVIČIUS PLANUOJA DALYVAUTI; ŠIAI PROGAI VIDA BLADYKAITĖ IR JOS VADOVAUJAMA TEATRO GRUPĖ SUTIKO PARUOŠTI SPECIALIĄ PROGRAMĄ – BUS SKAITOMA POEZIJA. KONCERTUOS LIETUVIŠKŲ DAINŲ ANSAMBLIS “GIEDULA” (VADOVĖ VAIVA AGLINSKAS). MALONIAI KVIEČIAME VISUS ATEITI PASIMELSTI UŽ LIETUVĄ, PADĖKOTILIETUVOS LAISVĘ, PASIGERĖTI PROGRAMA, PASIVAIŠINTI IR PABENDRAUTI.

ATEIKITE VISI IR PAKVIESKITE SAVO DRAUGUS IR PAŽĮSTAMUS!

Apreiškimo parapijos salės adresas: 70 Havemeyer Street, Brooklyn, NY 11211 (kampas tarp Metropolitan Avenue ir North 5th Street, prie L ir G traukinių Lorimer Street ir Metropolitan Avenue metro stoties).

Apreiškimo parapijos interneto svetainės adresas: http://www.nyapreiskimo.com

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
HOLY MASS COMMEMORATING THE CENTENNIAL OF LITHUANIAN INDEPENDENCE

FEBRUARY 18, 2018 (10 AM) – ANNUNCIATION PARISH INVITES YOU TO A SPECIAL MASS AND PROGRAM COMMEMORATING THE CENTENNIAL OF LITHUANIAN INDEPENDENCE.

PLEASE NOTE: DUE TO THE CURRENT RENOVATION OF THE INTERIOR OF ANNUNCIATION CHURCH, THE MASS ON FEBRUARY 18th (10 AM) WILL BE HELD IN THE ANNUNCIATION PARISH HALL (70 HAVEMEYER STREET, BROOKLYN, NY 11211).

WE WILL CELEBRATE THE CENTENNIAL OF LITHUANIAN INDEPENDENCE ON FEBRUARY 18 (10AM) WITH A SPECIAL MASS AND PROGRAM AT ANNUNCIATION PARISH. THE CONSUL GENERAL OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA IN NEW YORK, JULIUS PRANEVIČIUS, PLANS TO PARTICIPATE IN THIS VERY HISTORIC EVENT. THE NEW YORK LITHUANIAN THEATER GROUP, LED BY THEIR DIRECTOR, VIDA BLADYKAITĖ, WILL PRESENT A PROGRAM COMMEMORATING LITHUANIA‘S INDEPENDENCE CENTENNIAL. WE INVITE EVERYONE TO GIVE THANKS FOR LITHUANIA‘S FREEDOM, TO PRAY FOR A BRIGHT FUTURE FOR THE LITHUANIAN NATION AND TO ENJOY A PROGRAM TO MARK THIS VERY SPECIAL OCCASION. FOLLOWING THE PROGRAM, THERE WILL BE A LIGHT LUNCH AND REFRESHMENTS. COME JOIN US AND BRING YOUR FAMILY AND FRIENDS!

Annunciation parish hall address: 70 Havemeyer Street, Brooklyn, NY 11211 (corner of Metropolitan Avenue and North 5th Street, near the L and G subways at the Lorimer Street and Metropolitan Avenue subway station).

Annunciation parish website: http://www.nyapreiskimo.com

Atgal į renginių sąrašą