Motinos dienos šventė

Pradžia: Geg 6, 2018 10:00 a.m.

Adresas: Mount Carmel parapijos salė, 275 North 8th Street, Brooklyn, NY 11211, US

Organizatorius: Rasa Sprindys, Maironio lituanistinė mokykla

El. paštas: director@nymaironiomokykla.org

SEKMADIENĮ, 2018 GEGUŽĖS 6 D. – KVIEČIAME KARTU ATŠVĘSTI MOTINOS DIENĄ IR PAREMTI NY MAIRONIO LITUANISTINĘ MOKYKLĄ
Sekmadienį, 2018 gegužės 6 d., tuojau po 10:00 val. lietuviškų šv. Mišių Mount Carmel parapijos apatinėje salėje, NY Maironio lituanistinė mokykla ruošia Motinos dienos minėjimą Mount Carmel parapijos viršutinėje salėje.
(Dėmesio: Dėl dabar vykstančio Apreiškimo bažnyčios vidinio remonto, gegužės 6 d. šv. Mišios bus atnašaujamos Our Lady of Mount Carmel apatinėje salėje.)
NY Maironio mokyklos mokiniai parodys gražią šventinę programą, mokyklos tėvų komitetas ruošia gardžius pietus, veiks baras, loterija, skambės nuotaikinga muzika.
Dėl smulkesnės informacijos prašome kreiptis į Rasą Sprindys: director@nymaironiomokykla.org
Mt. Carmel parapijos salės adresas: kampas Havemeyer Street ir North 8th Street, Brooklyn NY 11211 (prie “L” ir “G” traukinių Lorimer Street bei Metropolitan Avenue metro stoties).

LITHUANIAN MOTHER’S DAYMAY 6TH, 2018 (10:00 AM)
WE INVITE YOU TO CELEBRATE MOTHER’S DAY TOGETHER AND TO SUPPORT THE NEW YORK “MAIRONIS” LITHUANIAN SCHOOL
On Sunday, May 6th, immediately following the 10:00 AM Holy Mass in the Lithuanian language in the Mount Carmel lower parish hall, the New York “Maironis” Lithuanian school will host a traditional Mother’s Day celebration at the Our Lady of Mount Carmel upper parish hall.
(Please note: Due to the current renovation of the interior of Annunciation church, the Mass on May 6th will be held in the Mount Carmel lower parish hall.)
The students of the New York Maironis Lithuanian school will present a beautiful and entertaining holiday program. The school’s parents committee is preparing a delicious luncheon, drinks will be available at the bar, there will be a lottery and there will be music to fit the very festive holiday mood.
Please come and support our New York Lithuanian school, which has fulfilled its mission to preserve the Lithuanian language and identity for over 65 years.
For more detailed information, please contact Rasa Sprindys: director@nymaironiomokykla.org

Atgal į renginių sąrašą