Psichoterapeutės Aurimos Dilienės paskaita-seminaras „Penkios meilės kalbos“

Pradžia: Bir 26, 2018 6:30 p.m.

Adresas: Susivienijimas Lietuvių Amerikoje (SLA), 307 W 30th Street, New York, NY 10001, US

Organizatorius: Gintarė Bukauskas, Niujorko miesto lietuvių bendruomenės valdyba

El. paštas: gintareb@hotmail.com

Lektorė Aurima Dilienė – šiuo metu Prancūzijoje gyvenanti profesionali šeimos konsultantė, turinti daugiametę patirtį gydytoja psichoterapeutė, septynių vaikų mama. Savo darbe naudoja keturių podiplominių psichoterapijos studijų suteiktas žinias: Tranzakcinės Analizės, Individualiosios (Adlerio) psichologijos, Visbadeno Akademijos pozityviosios psichoanalitinės psichoterapijos, Šeimos ir porų santykių konsultavimo, taip pat praktinės Trečiojo tūkstantmečio psichologijos.

Aurima Dilienė pasakoja: „Nuoširdžiai su meile dalinuosi savo asmenine dvidešimt penkerių metų santuokinio gyvenimo patirtimi, su vyru Vaidotu auginame septynis vaikus. Pagrindinis mano siekis – įkvėpti kiekvieną iš Jūsų norui pažinti save ir pamilti su visomis „neigiamomis“ savybėmis, tokiu būdu išlaisvinant energiją pasikeitimams ir naujų įgūdžių formavimui. Tuomet netikėtai keičiasi ir Gyvenimo „dekoracijos“, artimiausia aplinka. Į seminarą „Penkios meilės kalbos“ ypatingai kviečiu tuos, kurie neranda bendros kalbos su artimaisiais ar aplinkiniais; trokšta harmoningų santykių; patiria sunkumų bendraujant su savo vaikais/paaugliais; svarsto apie skyrybas.“
Seminaro metu sužinosite:

• Kas tai yra emocijų rezervuaras?
• Kaip mylėti besąlygiškai?
• Penki meilės priėmimo ir perdavimo būdai
• Meilė įvairiais vaiko gyvenimo tarpsniais
• Kaip atpažinti ir išmokti pagrindinę savo, sutuoktinio ar vaiko meilės kalbą?

Plačiau apie seminarą
Kaip mylėti savo artimuosius: vaikus, sutuoktinį, tėvus ir suprasti jų emocijas? Kokiais būdais rasti bendrą kalbą ir kurti harmoningus santykius šeimoje?
Žmonių santykiai nuostabūs tuo, kad jie nėra statiški. Visada yra galimybė padaryti juos geresnius. Kuriant artimesnius santykius su sutuoktiniu, paaugliu, ar jau suaugusiu vaiku, gali prireikti nugriauti sienas ir statyti tiltus. Tai labai sunkus darbas, bet teikiantis atpildą. Auginant vaikus mums suteikta galimybė išugdyti jų – ir savo paties – dvasinę gyvenimo pusę.
Meilė yra viso ko pamatas. Vaikų auklėjimas priklauso nuo meilės santykių tarp jo ir tėvų. Negerai, jeigu į meilės poreikį neatsakoma. Tik tas, kuris jaučiasi nuoširdžiai ir rūpestingai mylimas, sugeba kurti harmoningus santykius. Gal mes išties mylime savo artimą bet jeigu jis to nejaučia – jeigu nebendraujame su juo ta meilės kalba, kuri perduotų mūsų meilę, jis nesijaus mylimas.

Plačiau apie lektorę www.aurimadiliene.com

Įėjimo mokestis – laisva auka

Lecturer Aurima Dilienė is a professional family counselor based in France who has many years of experience as a psychotherapist, and is a mother of seven children. She has four academic degrees in undergraduate psychotherapy: Transactional Analysis, Individual (Adler’s) Psychology, Positive Psychoanalytic Psychotherapy at the Visbaden Academy, Family and Pair Relationships, and Practical Psychology of the Third Millennium.

Aurima Dilienė says: “I sincerely share, with love, the experience of twenty-five years of my married life, and my experiences in raising seven children with my husband Vaidota. My main goal is to inspire in each of you the knowledge and love of all of your “negative” qualities, thus freeing your energy for change and developing new skills. When this happens, the “Environment” of life, the immediate environment, changes unexpectedly. In the seminar “The Five Languages of Love” I especially invite those of you who are not finding a common language with relatives or others; crave a harmonious relationship; experience difficulties in communicating with children / teens; are considering divorce. “

During the seminar you will learn:

• What is the emotion tank?
• How to love unconditionally?
• Five ways to receive and transmit love
• Love at different stages of the child’s life
• How to recognize and learn the basic language of your spouse or child’s love?

More about the seminar:

How to love your loved ones: children, a spouse, parents, and their emotions? What are ways to find a common language and create a harmonious family relationship?

The relationship of people is amazing because they are not static. There is always a chance to make them better. Creating a closer relationship with a spouse, a teenager or an adult child may require the demolition of walls and the construction of bridges. It is a very hard work, but also rewarding. By raising children, we are given the opportunity to cultivate both their spiritual life – and our own.

Love is the foundation of everything. The upbringing of children depends on the love relationship between them and their parents. It isn’t good if you don’t respond to the need for love. Only a person who feels sincerely and dearly loved is able to create a harmonious relationship. Maybe we really love our loved one, but if he does not feel it – if we do not share with him the language of love, he does not feel loved.

More about the lecturer at: www.aurimadiliene.com

The entrance fee is a freely given donation.

Atgal į renginių sąrašą