Rytinio Pakraščio Ateitininkų Sendraugių Studijų Savaitė 2018

Pradžia: Rugp 4, 2018 7:15 p.m. | Pabaiga: Rugp 10, 2018 10:00 p.m.

Adresas: Tevu Pranciskonu Vasarviete - Kennebunk Maine, 26 Beach Avenue, Kennebunk, ME 04043, US

Organizatorius: Monika Sabaliene, Ateitis

Telefonas: 917-992-3452 El. paštas: vygantaite.sabaliene@gmail.com

Lietuvių pranciškonų vedamoje vasarvietėje Maine jau šeštas dešimtmetis Atlanto pakraščio Ateitininkai sendraugiai ruošia vasaros studijų savaites. Savaitės tikslas yra atsinaujinimas ateitininkų principu dvasioje. Čia yra puiki proga pabendrauti, pamąstyti, pasimelsti ir atsigaivinti. Kasdieninės šv. mišios, pašnekesiai, paskaitos ir diskusijos rūpimomis temomis ateitininkiškoje dvasioje sudaro savaičių pagrindines programas, kurios paįvairinamos kultūriniais renginiais – lietuvių menininkų parodomis, muzikų koncertais, poezijos bei prozos vakarais. Savaitės organizavimu rūpinasi Boston-NY ateitininkų sendraugių komitetas. Visi mielai kviečiami dalyvauti!

Atgal į renginių sąrašą