Teatro "Teatriukas" edukacinis spektaklis istorine tema " ŽALIA GYVA"

Pradžia: Rugs 22, 2018 12:30 p.m.

Adresas: Švč. Mergelės Marijos Apreiškimo bažnyčios salė, 70 Havemeyer Street, Brooklyn, NY 11211, US

Organizatorius: Rasa Sprindys, Niujorko Maironio lituanistinė mokykla

El. paštas: vilkau72@gmail.com

Kviečiame visą Niujorko lietuvių bendruomenę į teatralizuotą pamoką – spektakį visai šeimai “ŽALIA GYVA”

Režisierė Agnė Sunklodaitė, scenografė Giedrė Brazytė
Trukmė 45 min.
Įėjimo kaina – auka.

Žalia gyva – senas vaikų žaidimas. Jį Vilniuje ir apylinkėse žaidė pokario vaikai – bet kuriuo momentu vaikas galėjo ištarti “ žalia gyva” ir draugas turėjo parodyti prie savo kūno glaudžiamą žalią, gyvą lapą, gėlės žiedą ar pan. Žiemą tai buvo nelengva užduotis!
Profesionali kūrybinė grupė pasitelkusi nuotraukas , literatūrinę medžiagą (daugiausia naudota G.Mareckaitės knygos „Anapus ir anapus Vilniaus vartų“ medžiaga), gyvus prisiminimus kūrybiškai ir jautriai sudėliojo originalų scenarijų, kurio veikėjai – įvairių tautybių, įvairių laikotarpių mažieji Vilniaus gyventojai. O istorijos – pačios įvairiausios – ir labai linksmos, ir liūdnos, ir sukrečiančios – tokios, kokia Vilniaus ir visos Lietuvos istorija (iš Vokietijos bėgiais keliaujančio ir ieškančio tėvų berniuko istorija, mergaitės su ožkele, gyvenančios Aušros vartų palėpėje, žydų berniuko Romeno meilės istorija, traukiniai į Sibirą, Baltijos kelias ir kt.). Tai – tarsi gyva istorijos pamoka. Pamoka, skatinanti prisiminti, telktis ir didžiuotis savo tautos istorija. Spektaklis ŽALIA GYVA D.Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalyje Varėnoje pripažintas geriausiu 2016 m. spektakliu vaikams.
ŽALIA GYVA 2017-2018 m. jau suvaidinta Oslo, Stokholmo, Geteborgo, Kopenhagos, Rygos, Alanijos, Londono lietuviams.

Spektaklio sukūrimą rėmė Lietuvos Kultūros ministerija ir Lietuvos kultūros taryba.

Nuoroda į interviu apie spektaklį: http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2016-02-01-kalbetis-apie-istorini-vilniaus-palikima-kvies-spektaklis-vaikams-zalia-gyva/140244

Nuoroda į video: https://youtu.be/MKpglEzWi7Q

Teatras “Teatriukas” – profesionalių nepriklausomų aktorių trupė, kurianti daugiausia vaikams ir dalyvaujanti įvairiuose kultūros, švietimo, bei socialiniuose projektuose. “Teatriuką” 1998 m. rudenį įkūrė trys Vilniaus Universitetą, aktoriaus-filologo specialybę (kurso vadovė – aktorė Nijolė Gelžinytė) baigę aktoriai Dalia Mikoliūnaitė, Žilvinas Ramanauskas, Arturas Varnas.
Nuo 2004 m. Aktorių trupė “Teatriukas” – Tarptautinės teatrų vaikams ir jaunimui asociacijos ASSITEJ narys.
Nuo 2015 m. Small size (Teatras patiems mažiausiems) ir Anna Lindh fondo narys.

Iki šiol “Teatriukas” sukūrė septynis spektaklius ir tris koncertus vaikams, muzikinę programą suaugusiems, įrašė 19 kompaktinių plokštelių. Aktoriai yra užkopę į sceną daugiau nei 2500 kartų. Turime didžiulę patirtį dirbant su vaikais kūrybinėse vasaros stovyklose – 2014 – 2016 Drąsių kaime (Molėtų raj.) veikė kūrybinė vaikų dienos stovykla kaimo vaikams. „Teatriukas“ būdamas aktyviu tarptautinių tinklų nariu, rūpinasi Vilniaus ir visos Lietuvos teatro vaikams reprezentavimu užsienio festivaliuose ir renginiuose. Nuo 2015 m. organizuoja tarptautinius teatro festivalius patiems mažiausiems „LABAS“. 2015 m. į Vilnių buvo atvykę aktoriai iš Airijos, Kroatijos, Austrijos, vyko nemokami renginiai vaikams Vilniaus Mokytojų namuose, Lietuvos dailės muziejuje, Lietuvos Edukologijos universitete, Vilniaus kūdikių namuose, SOS vaikai kaimuose, kurčiųjų vaikų mokykloje (spektaklius pamatė apie 500 vaikų).
2016 m. gegužės mėn. aktoriai iš Peru, Kroatijos, Italijos, Airijos, Austrijos ir Egipto vaidino Vilniaus Mokytojų namuose, Menų spaustuvėje vyko mokymai mokytojams. Speciali programa įgyvendinta Molėtų rajone – Dubingių mokyklos pradinukai dalyvavo dviejų dienų laboratorijoje su Klounu iš Italijos Graziano Venturuzzo, buvo parodyti spektakliai Molėtų pradinėje, Alantos gimnazijoje. O svečiai iš 5 šalių buvo pakviesti į dūminę pirtį Drąsių kaime. Specialus „ŽALIA GYVA“ pasirodymas surengtas Gedimino pilies bokšte. 2017 m. „LABAS“ festivalio atidarymas įvyko Balandžio 23 d. Prezidentūros Valstybės Pažinimo centre, į Vilnių ir į Anykščius sukvietė menininkus, kuriančius patiems mažiausiems iš Airijos, Belgijos, Vokietijos, Italijos, Rumunijos, Izraelio, Graikijos, vaidinimai vyko Nacionalinėje M.Mažvydo bibliotekoje, Vilniaus Mokytojų namuose, Menų spaustuvėje ir kt. Festivalis turi stiprius partnerius ir paramą iš visų dalyvaujančių šalių ambasadų. Tai – „Teatriuko“ veiklos tarptautinėje erdvėje pristatymas ir unikali galimybė mažiesiems Vilniaus gyventojams susipažinti su kitų šalių kultūra savo mieste!

Su spektakliais, bei muzikinėmis programomis keliaujame į netradicines erdves, bibliotekas, mokyklas, ligonines, miestų aikštes, parkus. Tradiciškai aplankome išeivių lietuvių bendruomenes:
2003 ir 2004 m. Londono lietuvių bendruomenė,
2007 m. JAV – Los Angeles, San Diego, Chicaga, N.Jersey, New York, Washington lietuvių bendruomenės,
2009 ir 2011 m. Islandijos bendruomenė Reykjavike,
2010 m. Paryžiaus, Ciūricho, Ženevos, Liuksemburgo, Hamburgo lietuvių bendruomenės,
2011 m. Lenkijos bendruomenė Varšuvoje,
2012 m. Briuselio lietuvių bendruomenė,
2013 m. Indija, New Delhi, Tarptautinis festivalis ir Lietuvos dienos Indijoje,
2014 m. Airijos lietuvių bendruomenė Dubline,
2014 m. 6 Norvegijos lietuvių bendruomenės,
2015 m. Dublinas, Stokholmas, Kopenhaga,
2016 m. Briuselis, Liuksemburgas,
2017 m. ŽALIA GYVA turai Ryga (Latvija) ir Keiptaunas (PAR),
Kopenhaga (Danija), Švedija, Londonas (Didžioji Britanija), Oslas (Norvegija) , Alanija (Turkija).
2018 m. Stokholmas.
Anot žiūrovų „Teatriukas“ išsiskiria kūrybiškumu, muzikalumu, bei mobilumu.

______________________________________________________________________________________________________

We invite the entire New York Lithuanian community to a theatrical lesson – a performance for the whole family, “GREEN AND ALIVE”

Director Agnė Sunklodaitė, stage designer Giedrė Brazytė
Duration 45 minutes
Entrance price is a freely given donation.

Green and alive – an old children’s game. It was played in the postwar era by children in Vilnius and its surroundings – at any time a child was able to say “green and alive” and their friend had to show a green and vivid leaf, a flower blossom or the like, close to his body. It was a daunting task in the winter!

A professional creative group with the help of photographs and literary materials (mostly used from G. Mareckaite’s book “Beyond and Beyond the Gates of Vilnius”), have created living memories and have sensitively compiled an original script, whose characters are young inhabitants of Vilnius, who are of differing nationalities and who lived in different historical time periods. And the stories – the most diverse – are very joyful, sad and shocking – just as is the story of Vilnius and the whole of Lithuania (for example, the story of the boy fleeing from Germany by rail and searching for his parents, the girls with a little goat who lived in the attic of the Gates of Dawn, the love story of the Jewish boy Romeno, the trains to Siberia, the Baltic Way, etc.). It’s like a living history lesson. A lesson encouraging you to remember, to foster and to be proud of the history of your nation. ŽALIA GYVA was recognized as the best theatre performance for children at D.Tamulevičiūtė's professional theater festival in Varėna in 2016.

In 2017-2018, GREEN AND ALIVE has already been performed for the Lithuanians in Oslo, Stockholm, Gothenburg, Copenhagen, Riga, Alanya and London.

The creation of the performance was supported by the Ministry of Culture of the Republic of Lithuania and the Lithuanian Council for Culture.

Link to the performance interview: http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2016-02-01-kalbetis-apie-istorini-vilniaus-palikima-kvies-spektakkla-vakams-zalia-gyva/140244

Link to video: https://youtu.be/MKpglEzWi7Q

“Teatriukas” (“Little Theatre”) is a professional independent actors’ group, mainly for children, and involved in various cultural, educational and social projects. Teatriukas was created in 1998 by three actors who graduated from Vilnius University in autumn of 1988 and who specialize in both fields of acting and philology: Dalia Mikoliūnaitė, Žilvinas Ramanauskas, and Arturas Varnas (course director – actress Nijolė Gelžinytė).

Since 2004, the acting group “Teatriukas” has been a member of the International Association of Theatre for Children and Young People -ASSITEJ.

Since 2015, “Teatriukas” has received funding from Small Size (theater for the very smallest of children) and from the Anna Lindh Foundation.

Up to now, “Teatriukas” has created seven plays and three concerts for children, a musical program for adults, and recorded 19 CDs. The actors have performed on the stage more than 2,500 times. We have vast experience in working with children in creative summer camps. In 2014 – 2016, in the village of Drąsiai (Molėtai district) there was a creative children’s day camp for rural children. “Teatriukas”, being an active member of international networks, represents Vilnius and all Lithuanian childrens theater in foreign festivals and events. From 2015, “Teatriukas” organizes “LABAS”, which are the international theatrical festivals for the smallest of children. Actors from Ireland, Croatia, and Austria have come to Vilnius, to perform free events for children at the Vilnius Teachers’ House, the the Lithuanian Art Museum, the Lithuanian University of Educational Sciences, the Vilnius Infant Development Home, SOS Childrens’ Villages, and the Deaf Childrens’ School (in all, 500 children have seen performances).

In May, 2016, actors from Peru, Croatia, Italy, Ireland, Austria and Egypt performed at the Teachers 'House of Vilnius, and teachers were trained at the theatrical space in Vilnius the Arts Printing House. A special program was implemented in the Molėtai district – the pupils of the Dubingiai School participated in a two-day laboratory with a Clown from Graziano Venturazzo, Italy, and performances were shown at the Molėtai Primary School, at the Alanta Gymnasium. And guests from 5 countries were invited to a sauna in the village of Drąsiai. A special “ ŽALIA GYVA” performance was held at the Gediminas Castle Tower in Vilnius. In 2017, the opening of the “LABAS” festival took place on April 23. Performances at the Presidential Centre for Civil Education in Vilnius and Anykščiai brought together artists, who create theatre for the smallest children, from Ireland, Belgium, Germany, Italy, Romania, Israel, and Greece. Performances were held at the National Martynas Mažvydas Library, the Vilnius Teachers’ House, the Arts Printing House, and others. The festival has strong partners and support from all embassies in these participating countries. These presentations of Teatriuko’s activities in the international space were a unique opportunity for young Vilnius residents to become acquainted with the culture of other countries in their own city!

With performances and musical programs, we travel to unconventional spaces, libraries, schools, hospitals, city squares, parks.

Traditionally, we visit expatriate Lithuanian communities:

2003 and 2004 the London Lithuanian Community.
2007 USA –the Lithuanian Communities of Los Angeles, San Diego, Chicago, New Jersey, New York, and Washington,
2009 and 2011 the Icelandic Community in Reykjavik,
2010 Paris, Zurich, Geneva, Luxemburg, Hamburg, Lithuanian Communities,
2011 Polish Community in Warsaw,
2012 the Lithuanian Community of Brussels,
2013 India, New Delhi, the International Festival and Lithuanian Days in India,
2014 the Irish Lithuanian Community in Dublin,
2014 6 the Norwegian Lithuanian Communities,
2015 Dublin, Stockholm, Copenhagen,
2016 Brussels, Luxembourg,
2017 ŽALIA GYVA tours in Riga (Latvia) and Cape Town (South Africa),
Copenhagen (Denmark), Sweden, London (Great Britain), Oslo (Norway), Alanya (Turkey),
2018 Stockholm

According to our viewers, “Teatriukas” is distinguished by creativity, musicality, and mobility.

Atgal į renginių sąrašą