Sisters of the Immaculate Conception/Vienuolijos 100-metis

Pradžia: Spa 21, 2018 11:00 a.m.

Adresas: Seselių sodyba, 600 Liberty Highway, Putnam, CT 06260, US

Organizatorius: Sisters of the Immaculate Conception

Telefonas: (860) 928-7955 El. paštas: sesigne@gmail.com

Kviečiame bendradarbius, rėmėjus ir draugus
džiaugtis ir švęsti mūsų vienuolijos 100tąjį gimtadienį

2018 spalio 21 d. – sekmadienį
Seselių sodyboje – 600 Liberty Hwy – Putnam CT

11:00 val. šv. Mišios – dėkoti Viešpačiui už suteiktą palaimą
Užkandis – trumpas pabendravimas

1:30 Programa:
Kelios mintys – Steigėjo Pal. J. Matulaičio reikšmė šiandien
Ses Viktorija, vienuolijos Vyr Vadovė, Marijampolė

Koncertas – Dainavos ansamblio vyrų ansamblis
meno vadovas ir dirigentas Darius Polikaitis – Chicago

Kavutė, suneštinės vaišės ir pasidainavimas.

Laukiame Jūsų!

Seselės ir Ruošos komitetas

R.S.V.P.
1. dalyvausiu šv. Mišiose ir užkandyje: Taip_____ Ne_____

2. dalyvausiu Programoje ir vaišėse: Taip______ Ne_____

860-928-7955; arba: sesigne@gmail.com

___________

We invite our volunteers, sponsors and friends
to have fun and celebrate the 100th birthday of our congregation.

October 21, 2018 – Sunday
The Monastery Orchard – 600 Liberty Hwy – Putnam CT

11:00 AM Holy Mass to thank the Lord for the blessings he has given
A short break with refreshments

1:30 Program:

Some thoughts on the founder Pal. Matulaitis’ meaning today
Sister Victoria, the Director of the Marijampolė Monastery,

Concert – Dainava Mens’ Ensemble
Artistic Director and Conductor Darius Polikaitis – Chicago
Coffee, pot-luck refreshments, and singing.

We are waiting for you!

Please R.S.V.P.

1. I will attend Holy Mass and refreshments: Yes_____ No_____

2. I will participate in the program and in the pot-luck: Yes______ No_____

860-928-7955; or: sesigne@gmail.com

Atgal į renginių sąrašą