Kviečiame į Dr. Audriaus Plioplio parodą

Pradžia: Lap 2, 2018 6:00 p.m. | Pabaiga: Lap 30, 2018 12:00 a.m.

Adresas: Susivienijimas Lietuvių Amerikoje (SLA), 307 W 30th Street, New York, NY 10001, US

Organizatorius: Susivienijimas Lietuvių Amerikoje (SLA)

Telefonas: 917-501-3275

Dr. Audrius Plioplys pradeda rudeninį parodų maratoną

Ištrauka iš Draugo interview, rugsėjo 25, 2018

Esu labai pagerbtas ir susižavėjęs, nes būtent SLA307 bus eksponuojami naujausi mano darbai iš minties formavimo serijos „Sybils: Formation of Thought”. Šiame pokalbyje nesiplėsiu apie tai kalbėdamas, tik pažymėsiu, kad vieno darbo „Sybil’s Mind Purple”, kurį ketinu eksponuoti, fotografija šių metų pradžioje pateko ant didžiausio pasaulyje neurologijos žurnalo „Seizure”, viršelio.

Daugelyje šio ciklo darbų išlieka aktuali lietuviška tematika. „Cumaean Sybil” atspindi mano paties atradimus apie M. K. Čiurlionio meno darbų parodas 1910 metais Paryžiuje ir 1912 metais Londone. Daug metų atgal aš buvau tas žmogus, kuris patvirtino spėliojimus, jog M. K. Čiurlionio darbus pasaulis matė ir jie buvo pastebėti meno kritikų Londone. Ten kartu su Braque, Cezanne, Matisse, Picasso ir Rousseau buvo eksponuoti M. K. Čiurlionio darbai, kurie susilaukė labai palankaus kritikų įvertinimo, nors pati paroda, atspindėjusi naujesnę nei simbolizmas postimpresionistinę meno kryptį buvo labai sukritikuota, o joje dalyvavę tik vėliau įžymiais tapę dailininkai neatsispyrė kritikai. Apie tai vėliau, dar 1977-1978 metais skelbė „Draugas”, žurnalai „Lituanus” bei „Literatūra ir menas”, šias išvadas galima rasti ir mano knygoje „Čiurlionis: Mintys/Thoughts” (Vilniaus Dailės Akademija, 2004).

Mano menas gimsta inspiruojant skirtingiems impulsams. Idėja, padėjusi atsirasti „Libyan Sybil” kilo išvydus Pilviškių bažnyčios sekmadienių mišių nuotrauką. Bažnyčios, kurią lankė mano tėvas ir protėviai, arba „Erythraean Sybil” – atėjo klausant M. K. Čiurlionio „Laidotuvių Simfonija”.

Parodos atidarymas galerijoje SLA307, adresu 307 W 30th St. New York, NY 10001 įvyks lapkričio 2, penktadienį nuo 6:00 iki 9:00 vakaro ir veiks iki lapkričio 30 dienos, bet po parodos atidarymo, norintys pamatyti ekspoziciją turėtų iš anksto pasiskambinti telefonu – 917-501-3275.

Giedrė Vencius

___________

Dr. Audrius Plioplys starts a marathon of art exhibitions this Fall.

An excerpt from an interview given to the Lithuanian newspaper, “Draugas”, on September 25th, 2018:

I’m very honored and excited, exactly because it’s the SLA307 gallery that will feature my latest works from the series “Sybils: Formation of Thought”. I won’t speak about it further in this conversation, except to point out that the photograph of one the works in the exhibition, “Sybil’s Mind Purple”, found its way onto the cover of the world’s largest neurological magazines, “Seizure”, at the beginning of this year.

Most of the works in this series remain relevant to Lithuanian themes. “Cumaean Sybil” reflects my own discoveries about the artworks of M. K. Čiurlionis’ in Paris in 1910 and in London in 1912. Many years ago, I was the one who confirmed the speculation that the artwork of M.C. Čiurlionis had been seen internationally and that the works had been noted by art critics in London. The works of MK Čiurlionis were exhibited together with Braque, Cezanne, Matisse, Picasso and Rousseau, and received a very favorable evaluation by the critics, although the exhibition itself, reflecting a newer dimension than the symbolism of the post-Impressionist art direction, was highly criticized, and the artists who participated became famous only later, because of this criticism. These findings of mine in the years 1977-1978, were published in “Draugas”, and in the “Lituanus” and “Literature and Art” magazines; these findings are also found in my book “Čiurlionis: Thinking / Thoughts” (Vilnius Academy of Arts, 2004).

My artwork is born through various inspirations and impulses. The idea behind “Libyan Sybil” arose from a photograph that I saw of the Pilviškės Church, where my father and my ancestors were parishioners. The idea behind “Erythraean Sybil” arose while listening to M.C. Čiurlionis’s “Funeral Symphony”.

The opening of the exhibition will take place at the gallery SLA307, address 307 W 30th St. New York, NY 10001 on November 2, Friday from 6:00 to 9:00 PM, and will run until November 30. After the opening of the exhibition, people who want to see the exhibition should call in advance: 917-501-3275.

Giedre Vencius

Atgal į renginių sąrašą