J.O. Vitkutės knygos "Meksika, mano meile" pristatymas

Pradžia: Sau 12, 2019 6:30 p.m.

Adresas: Susivienijimas Lietuvių Amerikoje (SLA), 307 W 30th Street, New York, NY 10001, US

Organizatorius: Gintarė Bukauskas, Niujorko miesto lietuvių bendruomenės valdyba

Telefonas: 347-415-6379 El. paštas: zybuokle@gmail.com

„Meksika, mano meile“
Autorė Jolanta Ona Vitkutė
www.facebook.com/manomeksika

Pokalbį su knygos autore moderuos Lietuvos kultūros atašė JAV, žurnalistė Gražina Michnevičiūtė.

Duris atversime 6:30v.v.
Knygos pristatymo pradžia – 7:00v.v.

Įėjimo kaina – auka.

Nauja kelionių knyga „Meksika, mano meile“ publikuota lietuvių kalba ir iliustruota daugybe nuotraukų pasiekė Lietuvos knygynų lentynas 2018 m rudenį.

Knygos autorė Jolanta Ona Vitkutė (gim. 1964 m, Vilniuje) – žurnalistė, buvusi žurnalo „Geras skonis“ redaktorė, besidominti kelionių, gero maisto, restoranų kultūros temomis. Prieš keletą metų kartu su savo vyru Andrés išvykusi gyventi į egzotiškąją Meksiką, pasijuto tarsi panirusi į aplink plūduriuojantį grožį, atklydusį iš Gabriel García Márquez romanų ar Frida Kahlo tapybos. Aprašydama fatališką Meksikos gamtos žavesį ir gyvenimo sodrumą, autorė sugriauna stereotipinį nesaugios šalies įvaizdį, atverdama kitą paslaptingosios šalies pusę. Kodėl Meksikos gyventojai naktimis stebėdami Mėnulį bando įžiūrėti ten gyvenančio kiškio šešėlį? Kur žiemoja tūkstančiai monarchinių drugelių? Koks jausmas apima dardant traukiniu, vadinamu aštuntuoju pasaulio stebuklu? Kur aplink kojas glaustosi ne katės, bet „mieli drakonėliai“? Šiuos ir daugelį kitų atsakymų rasite knygos dienoraščiuose apie šalį, kurioje anot perfrazuotų meksikiečių dainiaus Armando Manzaneros žodžių, „...savaitė turi daugiau nei septynias dienas, kai jautiesi laimingas…”

“Meksika, mano meile“ ne tik išsamiai aprašo įspūdingiausius šios šalies regionus, bet ir lygina juos su šarmingais Lietuvos peizažais, apsuptais nostalgijos. Autorė taip pat dalijasi su skaitytojais asmenine istorija. Jolanta Ona Vitkutė išvyko į šią šalį prieš šešetą metų, susituokusi su pasaulyje pripažintu chemijos srities mokslininku Andrés Cedillo: „Niekada neplanavau emigruoti, o juo labiau į Amerikos žemyną. Aštuonių valandų skrydis į Niujorką man atrodė milžiniškas iššūkis, bet dabar tik kelia šypseną, nes iš Meksikos pasiekti Lietuvą trunka dvigubai ilgiau.“ Lemiamą žingsnį privertė žengti būtent stiprūs meilės jausmai. „Lemtingas susitikimas su Andrés apvertė viską aukštyn kojom. Iki šiol manau, jog tai fantastiška gyvenimo dovana. Noriu, kad ši knyga ir skaitytojus įkvėptų patikėti: norai pildosi, kai nebijai pakeisti savo gyvenimo!“ – teigia rašytoja Jolanta Ona Vitkutė.

Autorė Vilniaus universitete baigė lietuvių kalbos ir literatūros studijas. Jolanta Ona Vitkutė yra parašiusi poezijos rinkinius „Vakaro žuvys“ (2001), „Banalu“ (2004), „Lašantis ruduo“ (2005) bei pasakas vaikams „Murmisiukai geria arbatą penktadieniais“ (2015).
Autorės straipsniai apie Meksiką spausdinti žurnaluose „Geras skonis“, „Moteris“ ir kt.

Nuotraukų autorius, Andrés Cedillo, mokslinį daktaro laipsnį apsigynė UAM (Meksikas) ir dirba Chemijos departamente tame pačiame universitete. Jo fizikinės chemijos tyrinėjimai publikuoti specializuotuose tarptautiniuose moksliniuose žurnaluose. Fotografija yra mokslininko hobis: “Aš ilsiuosi fotografuodamas ir taip gimsta naujos idėjos apie molekules mano mintyse.”

Publikacijų poreikiu neabejoja ir Meksikos Jungtinių Valstijų garbės konsulė Ieva Kubilienė: „Džiaugiuosi šiuo puikiu projektu, nes pati ieškojau leidinių apie Meksiką lietuvių kalba ir supratau, kad tai yra didelė kultūrinė ir pažintinė spraga. Tikiu, jog ši knyga sudomins skaitytojus ir paskatins keliauti.“

„Meksika, mano meile“ („Mexico, my love“)
by Jolanta Ona Vitkutė
www.facebook.com/manomeksika

The new travel book „Mexico, my love“ was published in Lithuanian language with a lot of beautiful photos and is available in Lithuanian bookshops since Autumn 2018.

The author of the book “Mexico, my love” – Jolanta Ona Vitkutė (born in Vilnius, Lithuania) – is a journalist, mainly interested in gastronomy, food and beverage, and restaurants culture in the world. A few years ago, she moved to Mexico, together with her husband Andrés, and felt as surrounded by the floating beauty from Frida Kahlo paintings and Gabriel García Márquez novels. In her book, the author is describing the fatalistic Mexican nature charm and passion of life. In this way, she is changing the stereotyped insecure country image and opening another side of this mysterious land.

Why are the Mexicans observing the Moon at night and trying to find the rabbit`s shadow there? Where are thousands of Monarch butterflies sleeping every winter? What do you feel while travelling in a train called the eighth world-wonder? Where are not the cats, but “lovely dragons”, nestling up your legs? You will find the answers to these and many other questions in this book dairy about a country where, according to the Mexican singer Armando Manzanero, “ a week has more as seven days, when you feel happy”.

„Mexico, my love“ describes in details not only the most impressive regions of the country; it also compares them with the charming landscapes of Lithuania surrounded by nostalgia. The author also shares her personal story with the readers. Jolanta Ona Vitkutė married to the world-recognized researcher in the field of Chemistry, the Mexican professor Andres Cedillo, whose wonderful photos are used in this book too. „I never plan to emigrate, especially to the American Continent. Before, the eight hours flight to New York seemed to me a huge challenge, but now it only puts a smile on me, because it takes twice longer to reach Lithuania from Mexico.“

The fateful step in forcing the move to Mexico is the strong feeling of love. „The fateful meeting with Andres overturned everything upside down. I think that this is a fantastic gift of life. I would like this book will spirit readers to believe – wishes will become true when you are not afraid to do changes in your life”, – says writer Jolanta Ona Vitkutė.

The author finished Lithuanian language and literature studies in Vilnius University. Jolanta Ona Vitkutė is also author of the poetry collections „Evening fish“(„Vakaro žuvys“, 2001), „Banal“( „Banalu“, 2004), „Dripping Autumn“ („Lašantis ruduo“, 2005) and the fairy tales for children „Murmurers drink tea on Fridays“ (“Murmisiukai geria arbatą penktadieniais” , 2015).

Author`s articles about Mexico were published in popular Lithuanian magazines, like „Moteris“ („Woman“) and „Geras skonis“ („Good taste“), among others.

The photographs’ author, Andres Cedillo, got his Ph. D. in UAM (Mexico City) and works in the Department of Chemistry in the same university. His research in the field of physical chemistry has been published in specialized international scientific journals. Photography is his hobby. „I am relaxing while making photos and new ideas about molecules are coming to my mind.“

“There are no doubts that such kind of publication is needed”, Mexico Honorary Consul in Lithuania, Ieva Kubiliene, said; „I am happy for this great Project, because a few time ago I was looking publications about Mexico in Lithuanian language and realized that this is big cultural and educational gap. I believe this book will be interesting for readers and will create wishes to visit this country“.

Atgal į renginių sąrašą