Niujorko miesto lietuvių bendruomenė laukia Lietuvos Nepriklausomybės švenčių 2017

Autorius: Gintarė Bukauskienė, NY Lietuvių bendruomenės valdyba

Telefonas: 3474156379 El. paštas: zybuokle@gmail.com

Gintare Bukauskas

Šių metų vasario 25 dieną niujorkiečiai ruošiasi paminėti Lietuvos Nepriklausomybės šventę ir prisiminti abidvi su šia proga susijusias datas – vasario 16 ir kovo 11. Šiais metais, taip pat laukiame neeilinių svečių – Lietuvių ansamblio iš Čikagos “Dainava”, kuriam vadovauja Darius Polikaitis.

Prieš susirenkant į “Dainavos” koncertą, kuris įvyks vasario 25 dieną 5:30 vakare Apreiškimo bažnycčoje , 259 North 5th Street, Brooklyn, NY 11211 kviečiame išsamiau susipažinti su šio kolektyvo istorija.

Lietuvių meno ansamblis „Dainava” atvertė dar vieną veiklos metų lapą – jau 72-ąjį. Kolektyvui šitoks metų kraitis yra tik žavios, energija trykštančios jaunystės požymis.

Lietuvių meno ansamblis „Dainava” įsikūrė 1945 m. Hanau stovykloje. Jo steigėjai – lietuviai, pasitraukę į vakarus, kai Lietuvą okupavo sovietai. Po metų kolektyvui suteiktas „Dainavos” vardas. Nuspręsta, kad ansamblio veiklą lydės šūkis „Su daina į laisvę“. 1950 m., daugeliui narių emigravus į JAV, meno kolektyvas atgimė Čikagoje – su dirigentu Steponu Sodeika ir režisieriumi Gasparu Velička. Vėliau su ansambliu dirbo daug talentingų muzikų.

Nuo 1988 m. kolektyvui vadovauja muzikas Darius Polikaitis, nuolat ieškantis naujų vėjų. Šiuo metu chore dainuoja per 60 įvairaus amžiaus, profesijų ir pomėgių narių, kuriuos vienija meilė dainai ir Lietuvai. Nors pagrindinė „Dainavos” užduotis yra puoselėti lietuvišką chorinį meną, choras yra atlikęs nemažai stambesnės formos kūrinių lotynų ir kitomis kalbomis. Choro repertuarą nuolat papildo šiuolaikinių lietuvių kompozitorių kūriniai. 2002 m. ansamblis išleido lietuviškų dainų kompaktinę plokštelę (CD) „Kur giria žaliuoja”. „Dainava“ koncertavo su žymiais muzikantais – Veronika Povilioniene, Sonata ir Roku Zubovais, Andriumi Mamontovu, Dariumi Klišiu, Algirdu Kaušpėdu, Artūru Anusausku; suruošė jungtinius koncertus kartu su Toronto „Volunge“ ir Klyvlendo „Exultate“; įvairiuose JAV miestuose, Kanadoje bei Lietuvoje surengė daugiau nei 300 koncertų; yra nuolatinė Lietuvos ir išeivijos dainų švenčių dalyvė. Neseniai „Dainava” kartu su kitais lietuvių išeivijos chorais giedojo Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bazilikoje, joje esančios Šiluvos Mergelės Marijos koplyčios 50 metų jubiliejaus proga. Taip pat, choras dainavo neseniai Čikagos visuomenei pristatytame koncerte “Nuo baroko iki roko” pritardamas solistei Nidai Grigalavičiūtei, vokalistui Jeronimui Miliui, roko muzikantams Tomui Varnagiriui ir Audriui Piragiui.

2014 metais „Dainavai“ ir jos meno vadovui Dariui Polikaičiui skirta geriausio išeivijos lietuvių mėgėjų meno kolektyvo ir vadovo nominacija „Aukso paukštė“ už Lietuvos nacionalinės kultūros ir dainų švenčių tradicijos puoselėjimą. Beje, paskutiniosios, X Šiaurės Amerikos lietuvių dainų šventės, 2015 m. liepą nuaidėjusios Čikagoje, meno vadovo pareigos buvo patikėtos būtent Dariui Polikaičiui. Dainaviečių balsai susiliejo su 1400 dainininkų iš 64 JAV, Kanados, Lietuvos bei Jungtinės Karalystės chorų balsais.

Atgal į straipsnių sąrašą