Niujorko lietuviai ruošiasi paminėti Lietuvos Valstybės atkūrimo 100-metį!!!

Autorius: Gintare Bukauskas, Niujorko miesto lietuvių bendruomenės valdyba ir Apygarda

Telefonas: 347-415-6379 El. paštas: zybuokle@gmail.com

Gintare Bukauskas

Niujorko lietuviai ruošiasi paminėti Lietuvos Valstybės atkūrimo 100-metį!!!

Niujorko miestas neskubėdamas žengia rudenio link, o vasara nelabai linkusi nusileisti šiam amžinai besikartojančiam metų laikų kaitos ratui. Daugeliui dar nelabai norisi pagalvoti apie žiemą, o juolab jos paskutinįjį mėnesį – vasarį. Taip apie jį negalvojant, jis vis tiek atžingsniuos, nešinas visiems pasaulio lietuviams svarbia istorine data – vasario 16. Pastaroji, jau tiek kartų minėta, per 2017 ir 2018 metų pradžią, ko gero bus viena iš dažniausiai minimų lietuviškų sukakčių. Minėsime Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmetį!!!

Manau, kad turime įpatingai džiaugtis, kad mums teks būti šios sukakties liudininkais ir šventės metu mėginti įsivaizduoti ką išgyveno praeitame šimtmetyje šią istorinę dieną gyvenę, dirbę ir šventę tautiečiai.

Niujorko miesto lietuvių bendruomenės valdyba ir Niujorko Apygarda šiai sukakčiai pradėjo ruoštis prieš gerus pora metų. Viskas prasidėjo , kaip ir dažnai, nuo idėjos, jos išsakymo ir toliau – rutuliojimo. Stengėmės, kad šventė būtų iškilminga, kad vyktų ypatingoje ir gražioje vietoje ir būtų aktuali visų kartų tautiečiams. Taip pat stengėmės, kad kviečiamų atlikėjų ir prelegentų “geografija” atspindėtų tautiečių, gyvenančių Niujorko mieste geografiją – atstovautų gimusius JAV ir Lietuvoje.

Pokylio planas gulasi į savo vietas. Pokylis vyks istoriniame Art Deco stiliaus viešbutyje
JW Marriott Essex House, 160 Central Park South, New York, NY 10019 vasario 16 dieną nuo 6:00 iki 10:00 valandos vakare.

Pristatome kas jūsų laukia pokylyje. Kas dar nesuskobote įsigyti pokylio bilietų – kviečiame paskubėti!

Norime pasidžiaugti, kad su Niujorko bendruomene drauge švęs gerbiamas profesorius Tomas Venclova.

Tomas Venclova (g. 1937) – poetas, vertėjas, eseistas, publicistas, 2000 m. Lietuvos nacionalinės premijos laureatas. Vilniaus universitete baigė lituanistikos studijas, dirbo istorijos institute, dėstė VU. Debiutavo mokslo populiarinimo knyga „Raketos, planetos ir mes“ (1962 m.). Pirmoji poezijos knyga – „Kalbos ženklas“ (1972 m.). Nuo 1976 m. – Lietuvos Helsinkio grupės narys. 1977 m. emigravo į JAV, nuo 1980 m. – Yale’io universitete New Havene slavų literatūros profesorius. Vakaruose buvo išleistas jo poezijos rinkinys „98 eilėraščiai“ (1977), susidedąs iš eilėraščių, buvusių „Kalbos ženkle“, ir niekur nespausdintos poezijos. 1978 m. už šį rinkinį jam buvo įteikta Vinco Krėvės literatūrinė premija. 1979 m. išleista jo poezijos vertimų knyga „Balsai“. T. Venclova – Liublino universiteto garbės daktaras (1991), Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos Seimų parlamentinės asamblėjos (2002) premijos laureatas. („Pasienio žmogus“, 2001), 2005 m. už knygą „Sankirta“ poetas gavo Jotvingių premiją. Šiuo metu gyvena ir dirba New Havene (JAV). T. Venclovos poezija priklauso disciplinuotos (arba įcentrinės) poezijos tipui. Tai „pertrūkis tikrovėje“, pasaulio išsakymas, chaotiškiems jo pavidalams suteikiant formą, įvardijant nematomus tikrovės ryšius. Kaip ir rusų akmeistus, poetą žavi realybės formos, kurios poetiniame pasaulyje tampa prasmės buveine. Kultūra, iš Antikos einanti jos tradicija („lotyniškas balsas pasaulio burnoj“) T. Venclovai yra tobulumo matas, poetinės kūrybos ištakos. Jo poezija yra metapoetiška; tai liudytų subtekstų bei intertekstų žaismas ir viena esminių kūrybos problemų – kalbos ir tikrovės santykis. Kalbos problema suteikia T. Venclovos kūrybai giliai slypinčią metafizinę plotmę.

Pokylio metu kultūrinę programą atliks vyru vokalinis ansamblis “Tolimi Aidai” iš Los Angeles vadovaujamas Kęstučio Daugirdo.

“Tolimi Aidai” yra vyrų vienetas iš Los Angeles, pasivadinęs pagal brangaus poeto (ir Los Angeles gyventojo) Bernardo Brazdžionio eilėraštį “Tolimas Aidas”. Nuo pat įsisteigimo 2010 metais, grupė dainuoja a cappella – be akompanimento. Atlieka tradicinius lietuviškus kūrinius vyrų chorams, ir taip pat pristato originalias “pop” dainų aranžuotes iš abiejų Atlanto pusių.

“Tolimi Aidai” savo lietuviškomis dainomis išlaiko tautiškumo dvasią. Visi dainininkai yra antros ar trečios kartos Amerikoje gimę lietuviai, kurie, dėka tėvų ir senelių, jau nuo pat mažens pamilo lietuvišką dainą. Visi dainininkai užaugo klausydami ir dainuodami lietuviškas dainas namuose, lietuviškose stovyklose, tautinių dainų ir šokių grupių repeticijose, lituanistinėse mokyklose. Ansamblio narių žodžiais tariant: “Nors esame gimę Amerikoj, mums lietuviška daina brangi ir gyva!”

Šalia dažnos L.A. veiklos, “Tolimi Aidai” yra atlikę koncertines programas Čikagoje, Detroite, Washington D.C., Bostone, Hartforde, ir kituose miestuose. Dabartiniai grupės nariai: Danius Anelauskas, Kęstutis Daugirdas, Virgis Kasputis, Linas Polikaitis, Stepas Puodžiūnas, Tauras Radvenis ir Aleksas Vilkas. Buvusieji grupės nariai: Erikas Petraitis, Viktoras Ralys, Vėjas Skripkus.

Užtvirtinti mūsų visų istorinę atmintį apie Lietuvos kelionę valstybingumo link, sutiko Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Valdovų rūmų direktorius, istorijos mokslų daktaras Vydas Dolinskas.

Vydas Dolinskas 1988–1993 m. studijavo Vilniaus universiteto Istorijos fakultete, čia įgijo istoriko, istorijos dėstytojo kvalifikaciją 1992 m.studijavo Zalcburgo universiteto (Paris Lodron Universität Salzburg) Humanitarinių mokslų fakultete ir Meno istorijos institute (Austrija)1993–1998 m. buvo Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto doktorantas1994–1996 m. gavo Konrado Adenauerio (Konrad Adenauer) fondo (Vokietija) stipendiją ir doktorantūros studijas tęsė Berlyno laisvojo universiteto (Freie Universität Berlin) Friedricho Meineckės (Friedrich Meinecke) institute bei Meno istorijos institute (Vokietija); rinko medžiagą Prūsijos kultūros paveldo slaptajame valstybės archyve (Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz) Berlyne (Vokietija)2001 m. Vilniaus universiteto Istorijos fakultete apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją tema „Simonas Kosakovskis. Politinė ir karinė veikla Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje 1763–1794 m.“ (disertacija atskira knyga išleista 2003 m.) 2002 m. rinko medžiagą Vatikano slaptajame archyve (Archivio Segreto Vaticano) ir Vatikano apaštalinėje bibliotekoje (Biblioteca Apostolica Vaticana) 2006, 2007, 2008 m. stažavosi Krokuvos Vavelio karališkojoje pilyje – Nacionaliniuose meno rinkiniuose (Lenkija).

1998–2008 m. dirbo Lietuvos dailės muziejuje vyr. muziejininku, Mokslinių publikacijų ir leidybos skyriaus vedėju, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų interjerų ir ekspozicijų skyriaus vedėju, filialo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai vedėju

Nuo 1996 m. dėsto Vilniaus universiteto Istorijos fakultete, nuo 2001 m. – Senovės ir vidurinių amžių istorijos katedros lektorius

Nuo 2009 m. – Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų direktorius.

Greta šios nuostabios programos, be abejo vaišinsimės gardžia vakariene bei gaivinančiais ir svaiginančiais gėrimais.
Mieli tautiečiai, svečiai ir atlikėjai į šį pokylį skris iš Lietuvos, iš JAV Vakarų pakrantės, ir pasieks Niujorką per apytikriai panašų kelionei skirtą laiką. Norėtume paraginti šia įpatinga proga pabudinti savyje tą lietuvį, kuris didžiuojasi savo maža tauta ir tebekalba viena iš seniausių kalbų, tą atkaklų pilietį per istorijos verpetus lenktą, bet nuolat atsitiesiantį, tą lietuvį, kuris gyvendamas pasaulio didmiestyje, jo centre išdidžiai linkės savo artimui “Su Vasario 16 Tave! Jau -100-ąjį kartą!

Niujorko miesto lietuvių bendruomenės valdyba

Atgal į straipsnių sąrašą